Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thứ tư - 28/09/2016 15:18

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân; giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2015/QĐ-UBND
ngày 25  tháng 9  năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân)

 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 
Điều 1. Vị trí và chức năng của Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.  Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân; giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
2.  Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Chương II của Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Chương II
TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Tổ chức bộ và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Chương II của Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Điều 4. Nguyên tắc hoạt động
1. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo là người đứng đầu cơ quan, làm việc theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2. Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng.
Điều 5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm
 Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Luân chuyển, điều động công chức, viên chức ở các đơn vị trực thuộc
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định việc luân chuyển, điều động công chức, viên chức và nhân viên thuộc phạm vi Phòng quản lý theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

Chương III
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 7. Mối quan hệ công tác giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với Sở Giáo dục và Đào tạo
1. Mối quan hệ công tác giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với Sở Giáo dục và Đào tạo là mối quan hệ cấp dưới đối với cấp trên về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 05 năm và hàng năm do Sở Giáo dục và Đào tạo đề ra; báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về hoạt động công tác giáo dục và đào tạo ở địa phương.
2. Đề xuất, kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ của ngành mang tính phức tạp hoặc mới phát sinh mà pháp luật chưa điều chỉnh trong các văn bản quy phạm pháp luật.
Điều 8. Mối quan hệ công tác giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân huyện
Mối quan hệ công tác giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân huyện là mối quan hệ phục tùng; Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện. Trong quá trình hoạt động, Phòng Giáo dục và Đào tạo giữ mối quan hệ thường xuyên với Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện đến Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân huyện.
Điều 9. Mối quan hệ công tác giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện
1. Mối quan hệ công tác giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện là mối quan hệ phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ chung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương do Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên phối hợp với các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện xây dựng kế hoạch liên tịch để thực hiện các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đồng thời phối hợp các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.
Điều 10. Mối quan hệ công tác giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Mối quan hệ công tác giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn là mối quan hệ tổ chức và phối hợp thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở các xã, thị trấn theo sự phân cấp hiện hành. Trường hợp có những vấn đề chưa nhất trí, các bên xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.
Điều 11. Mối quan hệ công tác giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường trực thuộc phòng
Mối quan hệ công tác giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường trực thuộc phòng là mối quan hệ chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của ngành giáo dục và đào tạo thống nhất từ Trung ương đến tỉnh, huyện và cơ sở trường học.

Chương IV
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12. Khen thưởng
Những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và thực hiện tốt Quy định này, góp phần cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Xử lý vi phạm
Công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm Quy định này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Tổ chức thực hiện
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện tốt Quy định này./.

Tác giả bài viết: Phòng GD&ĐT